ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

ตามที่การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 ได้เปิดรับผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการฯ ความแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการได้คัดเลือกผลงานที่สมควรนำเสนอประเภทที่ 1: Oral presentation จำนวน 9 ผลงาน เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น 3 รางวัล และ ประเภทที่ 2: Best poster presentation จำนวน 10 ผลงาน เพื่อตัดสินให้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น 2 รางวัล นอกจากนี้ ขอเรียนเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการประเภทที่ 3: Poster Sharing Medical Education Research 23 ผลงาน โดยขอความกรุณาติดโปสเตอร์ของท่านที่ Poster Zone ที่จัดให้ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ส่งผลงานวิชาการได้โปรดดูรายละเอียดข้างต้นในตารางด้านล่างนี้

ประเภทที่ 1: Oral presentation 9 ผลงาน

ลำดับที่ รหัสผลงาน หัวเรื่อง
1 FP03 Effectiveness of E-learning in Metabolic Bone Diseases for the Fifth-Year Medical Students
2 FP04 Training Physicians to Deliver Bad News Using Peer Role Play Compared to Standardized Patients
3 FP22 Transition from Paper-Based to Electronic Portfolio using on-Hand Social Medias for Medical Students
4 FP24 Comparative Study of Learning Outcomes on Safety Blood Transfusion Using in-Class Didactic Versus Multimedia-Based Teaching in Sixth Year Medical Student at Phramongkutklao Hospital and College of Medicine
5 FP27 The Bmboc-Gamification as an Innovative Tool of Medical Education in Phramongkutklao College of Medicine
6 FP33 Changes in Positive Psychology Attitudes after Watching Movies: A Medical Student Study
7 FP39 Test-Enhanced Case-Based Learning: A Randomized Trial
8 FP40 Structured Reflective Writing to Increase Confidence Levels in Emergency Obstetric Anesthesia of Nurse Anesthetist Students
9 FP43 Objectively-Defined, Facilitator-Guided Case Discussion: A Tool to Promote Learning And Cultivating 21st Century Skills


ประเภทที่ 2: Best Poster presentation 10 ผลงาน

ลำดับที่ รหัสผลงาน หัวเรื่อง
1 FP02 The Efficacy of Pediatric Elbow Radiographic Guidance in Diagnosis of Lateral Humeral Condyle Fracture
2 FP09 Impact of increased active learning in medical microbiology teaching on medical student learning outcomes
3 FP15 Smartphone use behavior among medical students at Thammasat medical school
4 FP30 Applications Electronic-Immediate Feedback Assessment Technique (E-Ifat Ps@Pcm) Program Instead of the Ifat Answer Paper
5 FP31 Quick Response for Evaluation of Clinical Practice in Medical Student
6 FP32 Learning Style Preferences in 2-Year Medical Cadets and Academic Scores of 4-Block Systems
7 FP34 Effects of Learning Methods for Lecture on Academic Achievement of Preclinical Medical Students
8 FP37 First Year Medical Students’ Reflections on community immersion: CPIRD program at Prince of Songkla University
9 FP38 A Generalizability Theory Approach to Estimate Generalizability and Dependability Coefficients of the Assessment from Multiple Perspectives for Innovative Media to Promote Health Awareness.
10 FP46 Evidence-based medicine: A survey among 5th year medical students of Suranaree University of Technology


ประเภทที่ 3: Poster 23 ผลงาน

ลำดับที่ รหัสผลงาน หัวเรื่อง
1 FP01 INFORMATION TECHNOLOGY – ENHANCED PATHOLOGY EDUCATION
2 FP05 Residents as Teachers: Students’ Perspectives
3 FP06 Teaching History of Medical History for Second Year Medical Students
4 FP07 Impact study of examination entrance process for the third year medical students using lean concept
5 FP08 TELECONFERENCING COULD BRING MORE EDUCATION TO THE HEALTH CARE TEAM IN OUR NEW MEDICAL ERA
6 FP10 Underestimation of learning outcome achievement of students by traditional two-step thinking single-best answer-multiple choice question: A study in a medical microbiology course of preclinical year medical students
7 FP11 The Medical Students Perspective For Early Experimental Clinical Exposure In Preclinical Year Instruction Program
8 FP12 Correlation between Kolb’s Learning Styles(KLS), GPAX and VARK Learning Styles in Pre-clinical Medical Students.
9 FP13 Active learning in perspective of pre-clinical medical student, Thailand
10 FP14 An Innovative Learning Method by Modified Thailand’s TV Game-show in Pre-clinical Medical Education, Mae Fah Luang University: Pilot Study.
11 FP16 The Effects of Jasmine Oil inhalation on stress in preclinical male medical students At Mae Fah Luang University
12 FP17 Training the Physical Medicine and Rehabilitation Residents as a Teaching Assistant for Medical Students
13 FP21 Medical student perception in different types of formative evaluation score feedback
14 FP23 Factors affecting decision to study in Master degree of Medical Technologist
15 FP26 Stress and Socio-demographic Factors Related to Empathy among Medical Students in Faculty of Medicine Vajira Hospital
16 FP28 Body painting: A tool for learning cutaneous nerve of leg in preclinical medical students
17 FP29 Admission of Medical Student in Phramongkutklao College of Medicine Through Tcas
18 FP36 The Development of Communication Skills of First Year Medical Students Through Health Interview Activities
19 FP41 The Satisfaction of Using Moodle for Studying Infectious Diseases and Immunology (Microbiology Part)
20 FP42 Frontiers of Learning in Internal Medicine in 21 st Century
21 FP44 Affecting Factors for Retention in Health System of New Doctors from Suranaree University of Technology.
22 FP45 Comparison of Grade Point Average and the Pass of Medical License Examination in the Pre-Clinical Medical Students
23 FP47 An Ethical Challenge for The Students of Medicine: Coercion in Psychiatric Inpatient Treatment


Account
Account/E-mail:
Password:
 
Important Dates
Submission
➤ Abstract submission open
June 8, 2018
➤ Abstract submission deadline
October 31, 2018 (Extended)
➤ Notification of abstract acceptance
November 30, 2018
 
Registration
➤ Early Registration
Until November 30, 2018
➤ Onsite Registration
After November 30, 2018
 

 Sponsors

Platinum Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors

Delegate Lanyards & PensThe 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 20th Anniversary of Mae Fah Luang University
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Secretariat Office: Mae Fah Luang University School of Medicine
4th floor, M3 Building, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
Tel: 66 86 9494159 Fax. 66 53 916570
E-mail: mfumededcon2018@gmail.com Web site: http://www.mfumededcon2018.org
© Copyright - MFUMEDEDCON 2018