การนำเสนอผลงานวิชาการ

การส่งผลงานทางวิชาการ

 • ➤ เปิดรับบทคัดย่อ และ Manuscript ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระบบจะปิดรับบทคัดย่อ และ Manuscript เวลา 24.00 น.)
 • ➤ บทคัดย่อ และ Manuscript จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดย Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คำ จัดพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจะต้องเป็นไฟล์ Microsoft word เท่านั้น
 • ➤ Manucript ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
 • ➤ ส่งบทคัดย่อ และ Manuscript ได้ที่เว็บไซต์ www.mfumededcon2018.org โดย login เข้าใช้ระบบ และเลือกเมนู Abstract Submission กรอกข้อมูลผู้วิจัย พร้อมกับแนบไฟล์ดังกล่าว
 • ➤ นำเสนอผลงานด้วยภาษาไทย

การประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ และ Manuscript และการนำเสนอผลงาน

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Oral presentation และ Poster presentation พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หากท่านยังไม่ได้รับการตอบกลับภายในวันเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อคณะกรรมการทางอีเมล : mfumededcon2018@gmail.com

"การประชุมมีการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full paper) ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)"
"สำหรับผู้ที่ต้องการตีพิมพ์บทความวิจัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม manucript ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และส่งผลงานเพิ่มเติมได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับการส่ง abstract"

คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ และ Manuscript

 • ➤ ในการส่งบทคัดย่อ และ Manuscript จำเป็นต้อง log in เข้าใช้ระบบ
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมการประชุม ให้ทำการสมัครโดยกดปุ่ม sign up
  • สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถ login ด้วย E-mail และ password ที่ใช้สมัคร
 • ➤ เลือกปุ่ม เพื่อส่งบทคัดย่อ และ Manuscript online
 • ➤ กรอกรายละเอียดของท่าน พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อ และ Manuscript ที่เป็นไฟล์ Microsoft word (.doc หรือ .docx) เพื่อให้ทีมงานช่วยตรวจสอบอักษร สัญลักษณ์ ตัวยก ตัวห้อย ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการแสดงค่าอักษรพิเศษของระบบปิดรับบทคัดย่อแล้ว

Account
Account/E-mail:
Password:
 
Important Dates
Submission
➤ Abstract submission open
June 8, 2018
➤ Abstract submission deadline
October 31, 2018 (Extended)
➤ Notification of abstract acceptance
November 30, 2018
 
Registration
➤ Early Registration
Until November 30, 2018
➤ Onsite Registration
After November 30, 2018
 

 Sponsors

Platinum Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors

Delegate Lanyards & PensThe 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 20th Anniversary of Mae Fah Luang University
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Secretariat Office: Mae Fah Luang University School of Medicine
4th floor, M3 Building, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
Tel: 66 86 9494159 Fax. 66 53 916570
E-mail: mfumededcon2018@gmail.com Web site: http://www.mfumededcon2018.org
© Copyright - MFUMEDEDCON 2018