สรุปย่อเนื้อหาการประชุม

09:00-12:00
ห้องบรรยาย : 607
Research in Medical Education
รศ.ดร.นพ. เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
09.00-12.00
ห้องบรรยาย : 609
Workshop 4 Patient Safety in Undergraduate Curriculum
ศ.นพ. ชัยรัตน์ ฉายากุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
นพ. วิสุทธิ์ อนันตสกุลวัฒน์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รศ.นพ. มนวัฒน์ เงินฉํ่า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พญ. ปิยะวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
09.00-12.00
ห้องบรรยาย: E4A-608
Mindfulness toward medical professionalism
รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00-16.00
ห้องประดู่แดง 1
Medical Curriculum that serve the national health care
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา
16.00-17.30
ห้องประดู่แดง 1
Health System science : the third pillar of Medical education
อ.นพ.รายิน อโรร่า
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การเเพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
09.00-09.30
ห้องประดู่แดง 1
Medical Education towards future health system
ดร.นพ. ฑิณกร โนรี
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
09.30-10.30
ห้องบรรยาย E4-ห้องประดู่แดง 1
Transforming Medical Education for Future Society
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา
รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ ผู้แทนเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อาจารย์นเรศ สงเคราะห์สุข ผู้แทนภาคประชาชน
11.00-12.00
ห้องบรรยาย E4A - 516
Health system in science in undergraduate curriculum
นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี1
ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคงกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.พิเศษ นพ.อนุพงษ์ สุธรรมนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท
12.00-13.00
ห้องบรรยาย E4-ห้องประดู่แดง 1
Community Research Sharing Experiences from MFU
ดร.นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
อาจารย์ พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16.00-17.00
ห้องบรรยาย: E4A- 518
Inter professional Education : The beauty among differences
รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ณัฐฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.00-17.30
ห้องบรรยาย E4-517
Good Practice in Formative and Summative Assessment
นพ.ดร.ดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.พญ.กษณา รักษมณี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พญ.กนกพร สุขโต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16.00-17.30
ห้องบรรยาย : 516
Technology Enhanced Learning: Time to start
Dr. Paul Gagnon
Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore
09.00-10.30
ห้องบรรยาย: 516
Student Affair Network Session Extracurricular Activities Strengthen Educational Outcomes
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สพท.)
สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งนานาชาติ (IFMSA)
09.00-10.30
ห้องบรรยาย: E4A-518
Curriculum Development for National Health Needs
รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สํานักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
นพ.สรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาWelcome Message
from the President of Local Organising Committee

Calling for joining as speakers, conference panelists, chair persons, moderators, free paper presenters, attendees and sponsors

Dear Colleagues;

I introduce myself, Professor Emeritus, Dr. Supakorn Rojananin, MD, Deputy Dean of School of Medicine, Mae Fah Luang University (MFU), Chiang Rai, Thailand. I am acting as president of the organizing committee of the 19th Thai Medical Education Conference which is going to take place on December 19-21, 2018 at Mah Fah Luang University, Chiang Rai, under the theme of “Leadership towards Medical Education Excellence”.

Our program will include workshops, symposia, keynote lectures, poster and free papers presentations, that focus on, but are not limited to, the topics of:
Community engaged education
Inter-professional education
       Research in medical education
       Mindfulness towards professionalism
       Patient safety in the undergraduate curriculum
       Health system science
       Medical humanity
Medical curriculum that serves future national healthcare
       Community medicine
       Complementary and alternative medicine
       Technology enhanced learning
       Formative and summative assessment
       Update in medical education

To highlight our conference, we have already invited some keynote and world renowned speakers to share their experiences, expertise and to inspire our attendees towards new initiatives related to their interests.

We also welcome our colleagues to propose other relevant topics and to suggest other prominent speakers of your choice to be invited as well.

We are calling for a poster and free paper presentation in this conference. A reward will be given to the best presentation winner as observed and decided by our sub-committee.

As Chiang Rai Province is a most attractive destination to visit in December with many special season related events, we would suggest that colleagues mark the dates on your note books and join us by enjoying early registration.

We also are looking for sponsorship to support our budget. We welcome and are indebted to any private firms or organizations who are demonstrating their interest in support of our achievement. Exhibition and booth presentations, as well as official recognition in media are available.

Your participation will not only highlight our program but also share our mutual passion which can pave the way for collaboration among colleagues, schools of medicine, institutes or hospitals in the near future.

Details of our conference registration, venue, agenda, accommodation and transportation, sight-seeing trips will be available on website; www.mfumededcon2018.org

Your kind participation on this event will be most appreciated and we are looking forwards to hearing from all of you soon.

With warmest regards
Supakorn Rojananin, MD.
President of the organising committee of
The 19th Thai Medical Education Conference

Account
Account/E-mail:
Password:
 
Important Dates
Submission
➤ Abstract submission open
June 8, 2018
➤ Abstract submission deadline
October 31, 2018 (Extended)
➤ Notification of abstract acceptance
November 30, 2018
 
Registration
➤ Early Registration
Until November 30, 2018
➤ Onsite Registration
After November 30, 2018
 

 Sponsors

Platinum Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors

Delegate Lanyards & PensThe 19th Thai Medical Education Conference Celebrating 20th Anniversary of Mae Fah Luang University
การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Secretariat Office: Mae Fah Luang University School of Medicine
4th floor, M3 Building, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
Tel: 66 86 9494159 Fax. 66 53 916570
E-mail: mfumededcon2018@gmail.com Web site: http://www.mfumededcon2018.org
© Copyright - MFUMEDEDCON 2018